Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk La Vita

Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden heb ik gekozen voor de “ik” en “jij” vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt naast mijzelf ook Praktijk La Vita bedoeld.

Artikel 1, definities

Praktijk La Vita: handelend als zelfstandig gevestigde voeding- en persoonlijke coaching praktijk. Mijn praktijk is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17236856

Gewichtscoach, orthomoleculair natuurkundig therapeut.

Diensten: alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Praktijk La Vita, zoals en niet beperkt tot: persoonlijke coaching en consulten (offline en online), online coaching(trajecten) en programma’s, producten uit de webshop zoals e-boeken en andere producten.

Schriftelijk: zowel schriftelijk als per e-mail.

Cliënt: dat ben jij, die een of meerdere van mijn diensten afneemt.

Arts: de huisarts of specialist waarbij de cliënt onder behandeling is.

Praktijkadres: de locatie waarop mijn praktijk wordt uitgeoefend, Paviljoentjalk 27, 4617GM Bergen op Zoom. Tenzij anders vermeld. Ik stel je daarvan op de hoogte, indien van toepassing.

Artikel 2, algemeen

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst of product die door jou wordt afgenomen.
• Ik geef je advies op mijn praktijkadres, Skype (of andere vorm van beeldbellen), via e-mail of telefoon. Daarbij houd ik rekening met jouw wensen.

Artikel 3, Basis

• Ik coach je op persoonlijke basis. Indien je onder behandeling bent van een arts, dan houd je, indien gewenst, zelf de arts op de hoogte van het verloop van de coaching.
• Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat je een coaching traject bij mij volgt.
• Jouw gegevens worden niet zonder jouw toestemming aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering

• Indien je bent verhinderd om op de afgesproken datum en tijdstip op onze afspraak aanwezig te zijn (hetzij op mijn praktijkadres, hetzij telefonisch of via Skype of andere vorm van (beeld)bellen) dan dien je mij hiervan zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte te stellen.
• Indien je niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan mij doorgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, dan ben ik gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan jou in rekening te brengen, alsook de desbetreffende afspraak te laten vervallen.

Artikel 5, looptijd en afbreken traject

• Per dienst (online of offline coaching alsook de online programma’s) staat op de website, of anders via e-mail, beschreven hoelang de looptijd is. Tenzij anders tussen jou en mij afgesproken is.

• Alle diensten, waaronder begrepen de afspraken (consulten) en deelname aan online programma’s/trajecten, zijn niet deelbaar of overdraagbaar, tenzij anders vermeld.

• Annuleren van persoonlijke coaching
Indien je een lopend persoonlijk coaching traject (online of offline) tussentijds wilt annuleren, dan dien je de kosten te voldoen tot en met de week waarin geannuleerd wordt. Reeds vooruitbetaalde bedragen vanaf de daarop volgende week zullen aan je worden gerestitueerd.

• Annuleren van een online programma
Tot de start van een online programma is het mogelijk om het programma te annuleren. Je ontvangt je geld volledig terug. Wanneer het programma is gestart, is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 6, prijs en betaling

• Voordat de coaching of een online programma aanvangt, deel ik je mondeling, schriftelijk of via de website mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
• Ik ben niet gerechtigd prijsstijgingen door te voeren tijdens een coaching traject of duur van een online programma. Indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, blijft de eerder afgesproken prijs gelden, tenzij er een nieuwe overeenkomst tot stand komt.
• Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dien je de betaling binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum én in één keer aan mij te voldoen door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals staat vermeld op de factuur.
• Aanbiedingen en prijzen zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige coaching of programma’s.

Artikel 7, intellectuele eigendommen en materialen

• Ik behoud te allen tijde alle rechten op de door mij gemaakte adviezen, (stappen)plannen, verstrekte documenten, E-boeken, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op jouw aanvraag.
• De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder mijn schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, anders dan voor jouw eigen gebruik. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

• Materialen online programma’s
Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor jou toegankelijk te houden, al kan ik dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt daarmee voor jouw risico.

Artikel 8, onuitvoerbaarheid van de opdracht

• Ik heb het recht onze overeengekomen afspraken op te schorten indien ik door omstandigheden, welke buiten mijn invloedsfeer liggen, of waarvan ik bij het sluiten van de afspraak niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd ben om mijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan onze afspraak worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.
• Vooruitbetaalde en nog niet genoten persoonlijke coaching worden aan je terug betaald. Dit geldt niet voor online gekochte programma’s.
• Zowel jij als ik hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

• Mijn advies is naar mijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen is. Ik sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de door jou opgevolgde adviezen die door mij verstrekt zijn, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van mijn kant. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen ik verzekerd ben.
• Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade van derden, bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
• Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden ben ik nimmer aansprakelijk.
• Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of door jou verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, klachten

• Mocht je ontevreden zijn over een van mijn diensten of een onderdeel hiervan, dan verzoek ik je om dit zo spoedig mogelijk aan mij te laten weten. Stuur daarvoor een email naar info@praktijk-lavita.nl Ik ontvang dan graag een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht van je, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
• Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald coaching of programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
• Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 11, klachtenfunctionaris en geschilleninstantie

• Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen. Mijn voorkeur gaat er dan ook naar uit dat je een klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Zoals beschreven in artikel 10.
• Indien we er onderling niet uitkomen of als je het, om welke reden dan ook, niet prettig vindt om persoonlijk contact met mij op te nemen over een klacht, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
• Het staat je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jouw gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. Met ingang van 2021 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Artikel 12 privacy

• Ik neem de privacy van mijn cliënten serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening.
• Ik houd me aan de wettelijke regels rondom Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Artikel 13 overig

• Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
• Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

• Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
• Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

– Deze Algemene Voorwaarden zijn van december 2023